SZACUJE.PL

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W tym miejscu pojawiają się cyklicznie uzupełniane praktyczne informacje, które ułatwią naszą współpracę

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Tylko rzeczoznawca majątkowy może wyceniać nieruchomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Oferta.

Ten temat poruszam również we wpisie na Blogu pt. „Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?”.

Najczęściej występujące sytuacje:

 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości,
 • zakup kredytowanej nieruchomości,
 • postępowanie sądowe (spadkowe lub inne dotyczące mienia),
 • chęć ubezpieczenia nieruchomości,
 • cele skarbowo-podatkowe,
 • postępowanie administracyjne, np. dla potrzeb odszkodowania.

Szczegóły w zakładce Oferta.

Jest to dokument sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, będący końcowym podsumowaniem wykonywanej usługi wyceny nieruchomości.

Dokładne informacje można znaleźć w zakładce Wycena nieruchomości.

Najczęściej operat szacunkowy jest sporządzany w formie drukowanej (papierowej), w jednym egzemplarzu dla Klienta. W razie potrzeby, może zostać przygotowana forma elektroniczna opracowania lub większa liczba drukowanych egzemplarzy.

Każda nieruchomość jest inna, dlatego koszt wykonania usługi za każdym razem jest uzgadniany z Klientem przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji zlecenia.

Szczegóły w zakładce Cennik.

Zapraszam do kontaktu.

Uzgodnijmy dogodny dla Państwa termin spotkania i koszt wykonania usługi.

Świadczę usługi głównie na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. W razie potrzeby z przyjemnością pomogę również poza nakreślonym obszarem, na terenie całego kraju.

Szczegóły zamieszczone są na stronie głównej.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia (chyba, że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w przepisach).

Po upływie 12 miesięcy operat szacunkowy może być wykorzystywany po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził poprzez umieszczenie na nim odpowiedniej klauzuli (jeśli przeprowadzona analiza potwierdzi taką możliwość).

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Często używa się zamiennie pojęć wycena / szacowanie / określanie wartości nieruchomości.

Szczegóły można znaleźć we wpisie na Blogu pt. „Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?”

Termin wykonania wyceny zależy od wielu czynników takich jak m.in. cel wyceny, rodzaj nieruchomości i jej położenie oraz dostępność danych rynkowych. W niektórych przypadkach szacowanie może trwać zaledwie kilka dni, jednak w przypadku skomplikowanych nieruchomości czas będzie o wiele dłuższy. Termin wykonania usługi za każdym razem jest uzgadniany z Klientem przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji zlecenia.

Zapraszam do kontaktu. Uzgodnijmy dogodny dla Państwa termin.

W celu sporządzenia wyceny, niezbędny jest dostęp do dokumentacji, aby poprawnie scharakteryzować nieruchomość i ocenić jej stan. W zależności od celu wyceny i rodzaju nieruchomości, zbiór niezbędnych dokumentów może się różnić. W procesie wyceny można wykorzystać materiały, które Klient już posiada, a w razie potrzeby pozyskać pozostałe wymagane. W każdym przypadku zakres wymaganej dokumentacji jest uzgadniany z Klientem przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji zlecenia.

Najczęściej wymagane dokumenty:

 • przy wycenie nieruchomości niezabudowanych (gruntów, działek):
  • numer księgi wieczystej (lub odpis księgi wieczystej),
  • dokumentacja geodezyjna (wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna/zasadnicza),
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do posiadania,
  • dokumentacja planistyczna (jeśli jest wydana) określająca:
   • przeznaczenie w mpzp (miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego),
   • kierunek zagospodarowania w studium (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), w przypadku braku mpzp,
   • decyzja wz (decyzja o warunkach zabudowy), jeśli poza obszarem mpzp została wydana dla nieruchomości.
  • przy wycenie nieruchomości zabudowanych (budynkami, domami) – oprócz wyżej wymienionych dokumentów, mogą być potrzebne ponadto:
   • wypis z kartoteki lub rejestru budynków (należący do dokumentacji geodezyjnej),
   • dokumentacja budowlana (projekt architektoniczno-budowlany, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie);
  • przy wycenie nieruchomości lokalowych (mieszkanie i inne lokale):
   • numer księgi wieczystej (lub odpis księgi wieczystej),
   • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do posiadania,
   • zaświadczenie ze spółdzielni wraz z rzutem kondygnacji (koniecznie dla lokali spółdzielczych).
  • ponadto dla wszystkich rodzajów nieruchomości:
   • umowa najmu/dzierżawy – o ile została zawarta,
   • inne dokumenty jeśli są w posiadaniu (jak np. dokumenty księgowe, inwentaryzacje, deklaracje dot. podatku od nieruchomości, decyzje dot. opłat za użytkowanie wieczyste, ekspertyzy techniczne, kosztorysy).

W trakcie przygotowywania wyceny nieruchomości, jako rzeczoznawca majątkowy muszę brać pod uwagę wiele rozmaitych czynników, m.in. takich jak:

 • stan rynku nieruchomości,
 • aktualny poziom cen i panujące tendencje,
 • uwarunkowania prawne i planistyczne,
 • lokalizacja i otoczenie,
 • rodzaj i stan wycenianej nieruchomości.

W każdej chwili mogą Państwo skierować do mnie zapytanie poprzez adres mailowy biuro@szacuje.pl lub korzystając z formularza w zakładce Kontakt.

Wysyłając wiadomość w sprawie wyceny nieruchomości, bardzo proszę o zawarcie poniższych informacji:

 • krótki opis nieruchomości (rodzaj, forma władania, lokalizacja),
 • cel sporządzenia wyceny (np. do sprzedaży, pod kredyt, do urzędu skarbowego),
 • preferowane dane kontaktowe (telefon, e-mail).

Po otrzymaniu zapytania, skontaktuję się z Państwem w celu uzgodnienia dogodnego terminu spotkania i kosztu wykonania usługi.

 • Poznają Państwo prawdziwą wartość nieruchomości.
 • Zdobędą Państwo istotny argument podczas negocjacji przy kupnie lub sprzedaży. W aktualnej sytuacji rynkowej, obrót nieruchomościami to niełatwy proces.
 • Zyskają Państwo niezbędną wycenę, przy staraniu się o kredyt.
 • Sprawdzą Państwo, czy wybrana nieruchomość to szansa na dogodną inwestycję.
autor bloga szacuje.pl

Marek Pisiałek

Rzeczoznawca majątkowy

To tylko kilka przykładowych argumentów przemawiających za zamówieniem rzetelnej i fachowej wyceny nieruchomości przygotowanej przez doświadczonego profesjonalistę.

Jeśli obdarzą mnie Państwo zaufaniem, dołożę wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość usług.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie głównej. 

Brakuje odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania?

Zapraszam do kontaktu